Han Trainer Practical Chinese Reader Edition Vokabelliste

Han Trainer Pro, Han Trainer Pocket und Han Trainer Digital Flashcards enthalten alle hier gelisteten Vokabeln.

Bei den Han Trainer Flashcards finden Sie aus Platzgründen lediglich Lernkarten aus Band 1 (Lektionen 1-30). Lektionen 31-50 auf Anfrage.

Pinyin Hauptbersetzung (de) Lektion
...zhīyī einer von ... 49
Ānn Anna 1
Bilnd Brandy 27
Bĕihăi Nordsee 32
Bĕijīng Beijing 18
Bĕijīng Dngwyun Pekinger Zoo 45
Bĕijīng Yŭyn Xuyun Pekinger Sprachinstitut 31
Bĭd Peter 2
Bĭlĭ 25
Blăng Brown 21
Chngchng die Chinesische Mauer 7
Chngjiāng Jangtsekiang 7
Choxiăn Nordkorea 9
Chn Y Chen Yi 33
Chng Zhēn Kaiser Chongzhen 41
D N Y Tanja 44
Dnotiāngōng Der Affe bringt den Himmel in Unordnung 32
Dyngzhōu Ozeanien 7
Dgu Deutschland 6
Dy Deutsch (Sprache) 12
Dīng Yn Ding Yun 9
Făgu Frankreich 6
Făyŭ Franzsisch (Sprache) 12
Fēizhōu Afrika 7
Fchng Mn Fucheng Men 47
Gāngtiĕ Xuyun Beijing Eisen- und Stahl-Institut 38
Gŭbō Gubo 1
Guăngzhōu Guangzhou 44
Guō Mru Guo Moruo 26
Hnsī Hans 1
Hnyŭ Chinesisch 6
Hnz Chinesisches Schriftzeichen 15
HngH 26
Hungh Gelber Fluss 7
Jĭng Shān Jing Shan 41
Jĭngdzhn Jingdezhen 36
Jĭngshān Gōngyun Jingshan Park 41
Jiāngxī Jiangxi Provinz 36
Kĕkŏu Kĕl Dachgescho 19
Kūnmng H Kunming See 44
Lăo Shĕ Lao She 49
Li 27
Lĭ Z Chng Li Zicheng 41
Lĭpng Li Ping 9
L L Li Li 45
Lŭ Xn Lu Xun 26
Lutuo Xing zi Luotuo Xiangzi 49
Mo zhŭx der Vorsitzende Mao 42
Motijiŭ Maotai 27
Mălĭ Mali 6
Mĕigu USA 6
Mlhuā 21
Nnjīng Nanking 34
Nnmĕizhōu Sdamerika 7
Nny Sdasien 45
Ōuzhōu Europa 7
Plnkă Palanka 1
Pngānlĭ Pinganli 38
Q Bish Qi Baishi 36
Rnmn Rbo Volkszeitung 23
Rnmn Yīngxing Jninbēi Monument zum Gedenken der Volkshelden 42
Rbĕn Japan 6
Sāngu Yăny Die Geschichte der drei Reiche 44
Sānlĭh Strae in Peking 38
Sānlĭtn Strae in Peking 38
Shnghăi Shanghai 7
Shīmt 21
Tng Shān Tang Shan 36
Tng Yĕ Teng Ye 47
Tiān'ānmn Tiananmen 34
Tiān'ānmn Guăngchăng Platz des himmlischen Friedens 41
Tuōmăsī 17
Wāndu Zho Wandou Zhao 43
Wng Shūwn Wang Shuwen 24
Wn Shu Shān Berg des langen Lebens 44
Xīsāntio Xisantiao 47
Xiāng Shān Duftberg 33
Xiăo Dōng Xiao Dong 42
Xiăo Hng Xiao Hong 42
Xiăo Ln Xiao Lan 39
Yngyang Yangyang 48
Yzhōu Asien 45
Yīnggē 14
Yīnggu Grobritanien 6
Yīngwn 15
Yīngyŭ Englisch (Sprache) 12
Yhyun Der Neue Sommerpalast 33
Zhāng Huguāng Zhang Huaguang 31
Zhāng Humng Zhang Huaming 41
Zho Zhao 31
Zhōnggu China 6
Zhōnggu Lshĭ Bwguăn Museum der Geschichte Chinas 42
Zhōnggu Mĕishguăn Nationales Kunstmuseum Chinas 50
Zhōnggu Mnhng Generalverwaltung der chinesischen Luftfahrt 29
Zhōnggu rn Chinese 6
Zhōngshānzhuāng Mao-Anzug 37
Zhōngwn die chinesische Sprache 15
Zhōu Enli Zhou Enlai 50
Zhōu zŏnglĭ Ministerprsident Zhou 50
a betonende Satzpartikel 13
āy Tante 39
ah! 13
i Liebe 45
arn Ehefrau 14
ba Satzpartikel fr Vermutungen 6
acht 11
bān bewegen 42
bān (Schul-)Klasse 15
bāng helfen 22
bāngzh helfen 22
bāo einwickeln 25
bāoguŏ Paket 34
bi wei 16
bijiŭ 19
bo dnn 36
halten 22
Zhleinheitswort 22
băi hundert 33
băi stellen 48
băihudlu Kaufhaus 36
băoch (be-)wahren 40
bba Vater 4
binin (jemandem) ein frohes neues Jahr wnschen 48
bn handeln 28
bn halb 17
bngōngsh Bro 47
bnzu (musikalische) Begleitung 21
bo Zeitung 5
boshng 23
bozhĭ Zeitung 15
bozh Feuerwerkskrper 48
bēi Tasse 19
bĕibiān (im) Norden 38
bĕn Zhleinheitswort 15
bĕnsh rtlich 34
bĕnzi Heft 11
bi von 49
zwingen 49
bīnggner Eis am Stiel 42
bīngxi Schlittschuh(e) 28
bzi Nase 32
Stift 5
im Vergleich mit 28
bĭjio Vergngungspark 25
bĭng runder, flacher Kuchen 19
bĭsi Wettkampf 40
bng krank 27
bngfng Krankenzimmer 46
bngrn Patient 46
by die Schule abschlieen 44
biān Seite 44
biăo Oberflche 17
bin berall 32
bi nicht (Imperativ) 19
bide andere 43
birn die anderen 36
b kq keine Ursache 7
bcu nicht schlecht 19
bdn rqiĕ nicht nur... sondern auch... 49
bxi Nichts zu danken 11
byng nicht brauchen 31
b nicht 3
b (Baumwoll-) Tuch 37
b Zhleinheitswort 18
b găndāng ich fhle mich geschmeichelt 15
bhăoysi peinlich sein 39
bxi Stoffschuh 37
cānguān besuchen 23
cānjiā teilnehmen 20
cāntīng Restaurant 22
cānzn Botschaftsrat 27
cāochăng Sportplatz 40
ci gerade 41
cipn Schiedsrichter 28
căiq bunte Fahne 40
căo Gras 44
ci Gemse 27
cidān Speisekarte 43
cng Schicht 10
csuŏ Toilette 10
ch Tee 8
chguăn Teehaus 19
chh Teekanne 36
chj Tee-Service 36
chng lang 31
chng oft 12
chng probieren 27
chngduăn Lnge 37
chnglng langer Flur 44
chwăn Teetasse 36
ch fehlen 17
chng singen 19
chng gē ein Lied singen 21
chngpin Scheibe 19
chē Fahrzeug 5
chējiān Abteilung 39
chng werden 47
chng Stadt 15
chnggōng Erfolg 49
chngjī Errungenschaft 35
chngyŭ Sprichwort 26
chngzu 29
chnshān Hemd 16
chī essen 17
chī fn essen 18
chĭ Lineal 5
chuzi Seidenstoff 37
chū hinaus 41
chū Prfix 48
chūchāi dienstlich verreisen 44
chūfā aufbrechen 23
chūnji Frhlingsfest 48
chūnlin Reimpaar zum Neujahrsfest 48
chūntiān Frhling 29
chūyun aus dem Krankenhaus kommen 47
chūzūqchē Taxi 38
chfng Kche 22
chle yĭwi auer 47
chxī Silvester 48
chuān anziehen 16
chuān măl berqueren 43
chuānghu Fenster 22
chuāngkŏu Schalter 34
chun Schiff 29
chung Bett 18
c Wort 24
cdiăn Wrterbuch 11
cq Porzellan 36
c mal 31
cōngming intelligent 39
cng von 16
cngli 17
cnchēch Parkplatz 43
cu falsch 19
cuw Fehler 47
dān allein 34
dāng als (ttig sein) 26
dāngxīn vorsichtig sein 43
schlagen 23
dă dinhu (jemanden) anrufen 23
dăcule sich verwhlt haben 23
dăkāi ffnen 50
dăp zerbrechen 40
dăqun Schattenboxen 40
dăsăo reinigen 48
dăzhēn eine Spritze bekommen 46
d gro 16
dbin Stuhl (Kot) 46
di tragen 45
di Tasche 48
di mitnehmen 38
dibiăo delegieren 23
difu Arzt 5
djiā alle 27
dngāo Kuchen 19
dning Tante 38
dnsh aber 39
do ankommen 24
dshēng laut 34
dshĭ Botschafter 27
dshĭguăn Botschaft 27
dxu Universitt 31
dye Onkel 38
dyī Mantel 16
dabiăotun Delegation 23
de Attributpartikel 5
de Komplementpartikel 25
de 34
de shhu 20
dēng Lampe 34
dēng 23
dēngji Laternenfest 48
dēnglong Laterne 48
d bng krank werden 32
dĕng warten 17
dĭng Zhleinheitswort 28
d Prfix fr Ordinalzahlen 31
ddi jngerer Bruder 3
dfāng Ort 32
dng bestellen 36
dngzu auf Bestellung anfertigen 37
dtiĕ U-Bahn 38
dt Karte 7
dzhĭ Adresse 20
diăn Tropfen 13
diănxīn Snack 19
diănxng typisch 42
din Laden 43
dinbo Telegramm 34
dinchē Straenbahn 38
dinhu Telefon 11
dinsh das Fernsehen 23
dinyĭng Film 17
dinyĭngyun Kino 17
dio angeln 25
dio aufhngen 41
dioy angeln 25
diū verlieren 41
dōng Osten 28
dōngbiān (im) Osten 38
dōngtiān Winter 28
dōngxi Sache 30
dōu alle 3
dŏng verstehen 24
dng sich bewegen 42
dngw Tier 45
dngwyun Zoo 45
dufu Tofu 43
dchng Solo (-gesang) 49
d Grad 33
dji Ferien machen 44
duăn kurz 37
dunlin trainieren 24
du richtig 13
du Mannschaft 28
du buqĭ entschuldigung 20
dumin gegenber 19
duxing Freund(in) 44
duō viel(e) 18
duōme wie (sehr) 44
duōshăo wieviel 10
rzi Sohn 21
ĕrduo Ohr 32
hungrig 43
r zwei 10
fāzhăn (sich) entwickeln 36
fāngbin angenehm 42
fāngxing Richtung 38
fāngzi Haus 22
fāny bersetzen 26
fāshāo Fieber 46
fngjiān Zimmer 10
făngwn besuchen 23
fn Mahlzeit 18
fng stellen 34
fng xīn beruhigt sein 29
fngbozh bllern 48
fngji Urlaub haben 35
fnguăn Restaurant 43
fēichng uerst 20
fēijī Flugzeug 28
fēn (ver-)teilen 17
fēnbi unterscheiden 29
fēng Versiegelung 34
fēng Wind 33
fēngf reich 47
fēngjĭng Landschaft 44
fēngs Brauch 48
fēngwi typischer Geschmack 43
fēnjī Durchwahl 23
fēnzhōng Minute 28
fi fett 37
fi Lunge 32
fiyn Lungenentzndung 32
fūren Frau 27
f Zhleinheitswort fr Kunstwerke 44
fw dienen 19
fwyun Bedienung 19
fŭdăo Nachhilfe geben 20
fx wiederholen 23
gān trocken 42
gān Leber 32
gānbēi Prost! 27
gāng gerade 38
gāngci gerade eben 23
gānjng sauber 21
gāo hoch 37
gāoxng froh 20
găi verbessern 47
găndng bewegen 49
gănmo sich erklten 46
gănxiăng Eindruck 47
gănxi danken 20
gir Abdeckung 42
gn 23
gosu mitteilen 14
Lied 18
gēge lterer Bruder 3
gēj Oper 26
gēn mit 17
gēn yīqĭ 17
gēqŭ 21
gēr Lied 19
gĕi geben 14
g Zhleinheitswort fr Personen 15
g jeder 43
gng mehr 21
gzi Statur 32
gōngchăng Fabrik 23
gōngchngshī Ingenieur 14
gōngd Baustelle 42
gōngfēn Zentimeter 37
gōnggng ffentlich 38
gōnggngqchē Bus 38
gōnghxīnxĭ Frohes neues Jahr 48
gōngjīn Kilogramm 42
gōngpng gerecht 28
gōngrn Arbeiter 23
gōngsī Firma 1
gōngyun Park 28
gōngzu Arbeit 14
gōu Haken 43
gūniang Mdchen 21
altertmlich 33
gŭdiăn klassisch 19
gŭzhăng applaudieren 40
ggōng die Verbotene Stadt 41
gjū ehemaliger Sitz 47
gk Kunde 43
gshi Geschichte 38
gwn Berater 42
guāfng windig 33
guān schlieen 39
guānxīn sich um jemanden kmmern 39
guānzhng Publikum 40
guăiwān abbiegen 38
guăngbō senden 29
guăngbōsh Funkraum 41
guăngbōyun Rundfunksprecher 41
guăngchăng Platz 41
gu hngen 34
guho sich einschreiben 34
guhozhng Anmeldekarte 46
gu teuer 9
guti Schalter 34
guxng Wie heien Sie? 9
gu Land 6
guj international 31
gujiā Staat 30
gu berqueren 21
hi noch 11
hish oder 19
hizi Kind 14
hngkōng Luftpost 34
hnji Winterferien 35
hăi Meer 42
hăn schreien 44
hăo gut 1
hăochī lecker 43
hăokn gutaussehend 20
hăole 22
hăotīng 21
ho Datum 10
homă Nummer 23
trinken 8
hēi schwarz 16
hēin dunkel 49
h Fluss 25
h und 13
hchng Chor 49
hng 27
hsh passend 37
hĕn sehr 2
hng rot 19
hngch Schwarztee 19
hnglin roter Lotus 50
hnglǜdēng Ampel 38
hngy rotes Herbstlaub 33
hu dick 36
hubian hinten 22
huli spter 45
hūrn pltzlich 28
h See 44
h Kessel 36
htng Gasse 38
hshi Krankenschwester 46
hxiāng gegenseitig 15
hzho Pass 31
huā Blume 19
huāch Bltentee 19
huānyng willkommen 8
huār Blume 21
huāyun Garten 22
hubīng Eis laufen 28
hubiăo Marmorsule 42
huinin jemandem gedenken 47
hun erwidern 11
hung gelb 48
hungd Kaiser 41
huqio berseechinese 31
huxuĕ Ski fahren 28
hu malen 26
hu uerung 31
hubo Illustrierte 11
hui schlecht 39
huj Sprechtheater 49
hun tauschen 38
hur Bild 26
hushtiānz den guten Effekt durch Hinzufgen berflssiger Komponenten zerstren 36
huzhăn Kunstausstellung 50
huī grau 37
huīf sich erholen 47
hu zurckkehren 17
hud antworten 24
hu Treffen 26
hu leben 47
hur Arbeit 42
huŏchē Zug 24
huŏchēzhn Bahnhof 30
huŏtuĭ Schinken 25
hu Gter 36
hu 18
huzhĕ oder 26
jīchăng Flughafen 29
jīdn Hhnerei 25
jīdng aufgeregt 40
jīhu Chance 35
jīngj Beijing Oper 16
jīnglĭ Manager 14
jīnnin dieses Jahr 20
jīntiān heute 20
jle extrem 40
jtun Block 14
wie viele 10
voll mit Menschen 41
jĭn eng 29
jĭnzhāng nervs 23
j abschicken 34
j Zeichen 33
j sich erinnern 39
j (zusammen-)binden 15
jl Aufnahme 40
jn eintreten 8
jn nah 44
jnb sich verndern 29
jngtu Kameralinse 42
jngzi Spiegel 44
jnin gedenken 47
jnli hereinkommen 26
jiā Familie 14
jiān Zhleinheitswort fr Rumlichkeiten 47
jiāo einreichen 37
jiāshēn vertiefen 26
jiănch berprfen 32
jiăng sprechen 38
jiăngjiĕ erlutern 47
jiăngjiĕyun Reisefhrer 41
jiăngzhung Auszeichnung 42
jiănpŭ einfach und bescheiden 47
jiăo Fu 36
jiăozi Jiaozi 25
jin sehen 29
jin Zhleinheitswort fr Kleidung 16
jinkāng gesund 20
jinmin sich treffen 29
jinsh konstruieren 31
jinzh bauen 41
jio rufen 9
jio lehren 25
jiolin Trainer 25
jiosh Klassenzimmer 15
jioshu Professor 13
jiqī Ferien 35
jiqin Preis 36
jiē (jemanden) abholen 23
jiē Strae 38
jiē dinhu 23
jiēdo Strae 39
jiērn jemanden abholen 23
ji Fest 48
jihūn heiraten 14
jim Programm 23
jir Feiertag 48
jiĕ trennen 46
jiĕfng befreien 36
jiĕjie ltere Schwester 14
ji leihen 15
jisho vorstellen 13
jiŭ Alkohol 27
jiŭ neun 11
jiŭguăn 19
ji gleich 26
ji alt 16
jzi Mandarine 19
jzishuĭ Orangenlimonade 19
j Satz 39
jchăng Theater 16
ju aufgebraucht 33
jude meinen 29
judng entscheiden 44
kāfēi Kaffee 8
kāfēiguăn Caf 17
kāi offen 20
kāichē Auto fahren 23
kāihuār blhen 33
kāihu an einer Versammlung teilnehmen 31
kāishĭ beginnen 27
kāixu Beginn eines neuen Schuljahres 35
kāiyăn eine Auffhrung beginnen 49
kăo prfen 35
kăosh Prfung 35
kn sehen 7
kn dinsh 23
knbng einen Arztbesuch machen 32
knjin sehen 23
knshū ein Buch lesen 12
Abteilung 46
ksou husten 46
durstig 43
kĕi niedlich 45
kĕnng vielleicht 46
kĕsh aber 19
kĕxio skuril 42
kĕyĭ drfen 21
k Viertel(stunde) 17
k Unterricht 17
kqi hflich 8
kren Gast 39
ktīng Wohnzimmer 22
kwn Lektionstext 23
kōng leer 20
kŏuyŭ gesprochene Sprache 15
kngr freie Zeit 20
weinen 30
kzi Hose 16
kuān breit 42
kui Stck 19
kui schnell 25
kuil frhlich 20
kuizi Essstbchen 27
kungqunshuĭ Mineralwasser 25
ziehen 31
li kommen 13
lido 21
ln blau 16
lnhuā Orchidee 50
lnqi Basketball 28
lodng arbeiten 49
lăngd laut lesen 18
lăo alt 31
lăohŭ Tiger 47
lăojfl zhziqiānlĭ auch ein altes Ross, das im Stall steht, mchte tausend Li sprinten 39
lăolao Gromutter 46
lăoshī Lehrer 6
le Perfektpartikel 13
lĕng kalt 33
li mde 43
l von ... entfernt 30
lkāi verlngern 29
lng null 10
lngqin Wechselgeld 36
lnjū Nachbar 39
lnm nachahmen 50
lĭbian innen 22
lĭtng Aula 42
lĭw Geschenk 21
lĭxiăng Ideal 26
l stehen 33
lhai streng 46
lk sofort 46
lshĭ Geschichte 20
lyng benutzen 35
lin...yĕ sogar 49
ling messen 16
lingkuai (angenehm) khl 33
lingshi Getreide 48
linhuān 26
liotiān 19
liă zwei 26
liăng zwei 16
liăojiĕ verstehen 26
ling hell 43
ling Zhleinheitswort fr Fahrzeuge 21
linx ben 24
liozi Kleiderstoff 37
li bleiben 39
lil flieend 25
lixushēng auslndischer Student 9
liyn eine Nachricht hinterlassen 47
liynb Gstebuch 47
li sechs 11
lngdōng Winter 33
lu Gebude 10
lushng 27
l Strae 17
lkŏu (Straen-)Kreuzung 38
lyīn Tonaufnahme 31
lyīnjī Aufnahmegert 46
lǚguăn Gasthaus 41
lǚxng reisen 29
grn 16
lǜch grner Tee 19
lǜdēng grnes Licht 43
ma Fragepartikel 2
māma Mutter 4
mfan umstndlich 48
mng beschftigt 3
mo Haar 36
moyī Pullover 37
Pferd 38
măi kaufen 13
măl Strae 38
mi verkaufen 49
mn langsam 25
moy Handel 44
mozi Hut 28
mi nicht 14
mi guānxi kein Problem 20
mihuā Pflaumenblte 33
miyŏu nicht haben 23
mn Tre 20
mn Pluralsuffix fr Personalpronomen 3
mnkŏu Eingang 41
mĕi Schnheit 20
mĕi jeder 18
mimei jngere Schwester 14
mng Name 40
mngē Volkslied 19
mngnin nchstes Jahr 20
mngtiān morgen 23
mngxnpin Postkarte 34
mngzi Name 9
mnhng 29
mnyu Volksmusik 49
minăo baumwollgeftterte Jacke 37
miăo Sekunde 40
minbāo Brot 25
minr Deckel 37
mtuōchē Motorrad 41
mjng Sonnenbrille 45
mŭqīn Mutter 44
n nehmen 32
nn mnnlich 13
nn schwierig 24
nnbiān (im) Sden 38
nngu traurig 29
nnpngyŏu fester Freund 13
nnyunbĕizh gegen die eigenen Interessen handeln 38
nnzĭ Mann 40
welches 6
năilo Kse 25
năiyu Sahne 19
năli wo 25
năr wo 7
n das (da) 5
nme so 19
nr dort 7
ne und 2
nng knnen 21
nikē Innere Medizin 32
nn Sie (Anrede) 8
du 1
nĭ hăo hallo 1
nĭmen ihr 3
nin Jahr 20
ninhur Neujahrsbild 48
ninqīng jung 21
ninyfn Neujahrsessen 48
nin (laut) lesen 24
nimă Ochsen und Pferde 47
ninăi (Kuh-) Milch 8
nngcūn das Land 24
nngmn Bauer 24
nŭl eifrig 29
nuănhuo warm 33
nvpngyŏu feste Freundin 12
weiblich 12
nǚ'er Tochter 21
nǚgāoyīn Sopran 49
nǚsh Dame 9
p kriechen 44
pidu sich anstellen 38
piqi Volleyball 28
pizi Schild 34
pngbiān an der Seite 22
pnghung unschlssig auf und ab gehen 47
păo laufen 38
p frchten 33
png dick 37
piyăng erziehen 47
pngyou Freund 4
pīngpāngqi Tischtennis 28
pjiŭ Bier 8
png Flasche 19
png'ān Sicherheit 29
pngfāngmĭ Quadratmeter 42
pngguŏ Apfel 19
pngxn Normalbrief 34
piān Kapitel 47
pinyi billig 36
pin Scheibe 46
pio (Eintritts-) Karte 16
pioliang hbsch 21
ptojiŭ Wein 19
ptao Traube 19
sieben 11
qīn'i lieb 48
qīn'i de 20
qīng grn 44
qīngchu klar 25
qīngnin Jugend 47
qīnqi herzlich 43
q reiten 37
qgui seltsam 35
qng heiss 33
qngkung Situation 35
qpo Qipao 37
qzi Fahne 40
sich erheben 18
qĭ chung (vom Bett) aufstehen 17
qĭfēi abfliegen 29
qĭng bitte 7
qĭngwn darf ich fragen 9
q rn jemanden rgern 28
qchē Fahrzeug 29
qiān tausend 42
qiānzhng Visum 28
qiāo klopfen 33
qin Geld 35
qinbian vorne 22
qing Wand 34
qio Brcke 44
qiăokl Schokolade 19
qiūtiān Herbst 29
qi Ball 28
qūf abtreten 33
qnzhng Menschenmenge 47
qnzi Rock 16
q hingehen 12
qnin letztes Jahr 20
qun ganz 48
rnhu dann 28
rng lassen 19
rn Person 6
rnmn Volk 26
rnmn dhutng Volkskongresshalle 42
rnw Persnlichkeit 44
r hei 33
rli warm 40
rnshi kennen 12
rnzhēn gewissenhaft 24
rqng hilfsbereit 30
r Tag 20
rj Tagebuch 25
rngy einfach 26
sān drei 10
săo beseitigen 48
si Wettkampf 28
shā tten 49
shān Berg 41
shāngdin Geschft 13
shăo wenig 15
shng auf 29
shng bān auf der Arbeit sein 17
shng k mit dem Unterricht beginnen 17
shng q 17
shngbian oben 22
shngc vorheriger 37
shngwŭ Vormittag 17
shngyī Oberbekleidung 16
shēng gebren 44
shēngchăn herstellen 36
shēngc neue Vokabel 15
shēnghu Leben 44
shēngmng Leben 32
shēngr Geburtstag 20
shēntĭ Krper 29
shi wer 5
shi de wessen 5
shnme was 7
shhu Gesellschaft 49
shhuzhŭy Sozialismus 31
shji planen 47
shngdnji Weihnachten 21
shī Gedicht 33
shīfu Meister 39
shīgē Dichtung 26
shīzi Lwe 42
sh zehn 11
shhou Zeitpunkt 18
shjiān Zeit 31
shtng Mensa 17
shtou Stein 42
shxin erreichen 31
shynsh Labor 15
shĭzhĕ Abgesandter 45
sh Stadt 34
sh Angelegenheit 17
sh sein 4
sh probieren 27
shji Welt 7
shma 19
shr etwas (zu tun) 17
shsh dahinscheiden 50
shōu annehmen 34
shōuj Rechnung 34
shōushi aufrumen 48
shōuyīnjī Radio 34
shŏu Hand 39
shŏu Kopf 33
shŏu 21
shŏudū Hauptstadt 31
shŏudū guj jīchăng Internationaler Flughafen in Peking 31
shŏudū jchăng Hauptstadt-Theater 49
shŏux Formalitt 31
shu dnn 37
shuhuyun Verkaufsangestellte 36
shupioch Fahrkartenverkauf 41
shupioyun Schaffner 38
shū Buch 5
shū verlieren 28
shūdin Buchladen 14
shūfng Arbeitszimmer 22
shūfu bequem 46
shūji Bcherregal 39
shūshu Onkel 39
shŭji Sommerferien 35
sh Strau (Blumen o..) 21
sh Baum 33
shuāng Paar 27
shuĭ Wasser 19
shujio schlafen 18
shuō sagen 13
shuōmngshū Bedienungsanleitung 49
sījī Chauffeur 41
sterben 41
s vier 10
sng schenken 20
sngxng einen Reisenden verabschieden 29
ssh Wohnheim 10
sun kalkulieren 28
suīrn obwohl 39
su Jahre 20
sushu Alter 21
suŏyĭ deshalb 29
er 3
sie 5
es 44
tāmen sie 3
tāmen sie 45
tāmen sie 3
tāng Suppe 25
tn sich unterhalten 20
tng Zucker 29
Turm 44
tăng liegen 46
ti zu 16
tijqun Taijiquan 40
titi Frau 8
tiyng Sonne 44
tnqīn Verwandte/Eltern besuchen 44
to Zhleinheitswort fr Sets 22
tng Schmerz 46
tbi spezial 23
treten 28
tīng hren 19
tīngshuō gehrt haben 41
t erwhnen 43
tgāo erhhen 36
tng parken 25
tngzi Pavillon 41
tĭngl aufrecht stehen 50
tĭwēn Krpertemperatur 46
tĭychăng Stadion 28
tiān Tag 18
tiānq Wetter 31
tin s 19
tin ausfllen 32
tio Streifen 16
tiozi Zettel 39
tio springen 44
tiowŭ tanzen 21
tiē kleben 48
tngxu Kommilitone 20
tngzh Genosse 9
tu Kopf 45
tufa Haar 32
tush durchleuchten 32
tpin Bild 34
tshūguăn Bibliothek 15
tzi Hase 48
tunj (sich) wiedervereinigen 48
tuī schieben 43
tuĭ Bein 45
tuxiū Ruhestand 39
wānduzhōu Erbsenbrei 43
wn beenden 39
wnchng vollenden 42
wng Knig 8
wnr spielen 23
wăn Schssel 25
wăn Abend 25
wănfn Abendessen 26
wăng gehen 38
wăngqi Tennis 28
wănshang Abend 16
wibian auen 22
wigu Ausland 21
wiyŭ Fremdsprache 9
wn zehntausend 27
wng vergessen 29
wzi Socke 37
wēixio lcheln 50
wnhu Kultur 27
wnxu Literatur 26
wnxujiā Literat 47
wnzhāng Text 47
wĕiba Schwanz 47
wĕid groartig 47
wi Magen 32
wi fr 27
wi hallo 13
wi stellen 25
wi gānbēi 27
wi shnme warum 34
wido 27
wn fragen 9
wnt Problem 18
ich 2
wŏ yī g rn 22
wŏmen wir 3
wsh Schlafzimmer 22
wūzi Zimmer 48
fnf 10
wŭdăo Tanz 49
wŭfn Mittagessen 28
wŭguān Militrattach 27
wŭhu Tanz 20
w Nebel 33
xībian (im) Westen 38
xīn Herz 30
xīn neu 15
xīngqī Woche 20
xīngqīr Sonntag 19
xīngqīwŭ 20
xīnkŭ erschpft 31
xīnnin Neujahr 21
xīnwn Neuigkeit(en) 23
xīnzng Herz 32
xīwng Hoffnung 31
xīyān rauchen 8
xīyĭn anlocken 49
xīzhuāng Business-Kleidung 37
xgun Gewohnheit 33
xnglĭ Gepck 28
waschen 22
xĭhuan mgen 19
xĭzăo ein Bad nehmen 22
xĭzăojiān Badezimmer 22
xĭzhopin Film entwickeln 42
x Abteilung 15
xn glauben 14
xnfēng Briefumschlag 34
xng Familienname 9
xngmng (der volle) Name 34
xngrn Mandel 43
xngrn dufu Mandelgelee 43
xnxiāng Briefkasten 34
xiān zuerst 32
xiāngbīnjiŭ Sekt 27
xiāngjiāo Banane 19
xiāngzi Koffer 28
xiānsheng Herr 8
xiāoxī Information 23
xiăng denken 13
xiăngjiā 14
xiăo klein 22
xiăochī Snack 43
xiăochīdin Snackbude 43
xiăojiĕ Frulein 8
xiăoshēng leise 46
xiăosh Stunde 31
xiăoshuō Roman 26
xiăotqn Geige 31
xiăoxushēng Grundschler 27
xi unten 38
xi bān Feierabend machen 17
xi k Unterricht beenden 17
xibian unter 22
xil traditioneller chinesischer Mondkalender 48
xindi modern 19
xindihu modernisieren 31
xing Elefant 21
xing hnlichkeit 21
xing nach 14
xingdăo Reisefhrer 41
xinzi jetzt 11
xio Lcheln 30
xitiān Sommer 29
xiwŭ Nachmittag 17
xixīngqī nchste Woche 37
xiyŭ regnen 33
xiē einige 24
xi Schuh 28
xiĕ schreiben 14
xixie danke 8
xingmāo Panda 45
xingmāoguăn Panda-Pflegesttte 45
xiū reparieren 38
xiūjin bauen 42
xiūxi sich ausruhen 18
xŭduō zahlreich 15
xuănjŭ Wahl 39
xu lernen 9
xuqī Schulhalbjahr 25
xusheng Student 9
xux lernen 9
xuxio Schule 19
xuyun Institut 9
xuĕ Schnee 33
xu Blut 32
xuyā Blutdruck 32
ynjiū Forschung 26
yns Farbe 37
yăn auffhren 49
yănchū Auffhrung 49
yănjing Auge 32
yănyun Schauspieler 49
yngzi Form 45
yo wollen 11
yo Medizin 46
yobu oder 37
yofāng Verschreibung 46
yojshī Apotheker 46
yoshi falls 41
yye Grovater 42
auch 2
yĕcăo Unkraut 47
y Seite 50
yzi Laub 33
eins 10
yī...ji sobald 39
yīdiănr ein bisschen 25
yīfu Kleidung 37
yīgu Garderobe 39
yīl png'ān gute Reise 29
yīm erster Sekretr 27
yīnggāi sollen 26
yīntiān ein bewlkter Tag 33
yīnwi weil 48
yīnyu Musik 18
yīnyuhu Konzert 20
yītiān 24
yīwsuŏ Klinik 32
yīyun Krankenhaus 10
y hur ein Moment 17
ychăn Vermchtnis 47
ydng sicher 20
ygng insgesamt 36
yng gewinnen 28
yngchūnhuā Gelber Jasmin 50
yngy geffnet 34
yngyyun Angestellter 34
ynhng Bank 14
yxir kurze Zeit 11
yyng gleich 37
yĭhu danach 17
yĭjing schon 31
yĭqin frher 17
yĭzi Stuhl 22
yjin Meinung 43
yqĭ zusammen 17
ysh Kunst 42
yshjiā Knstler 49
ysī Bedienungsanleitung 39
yxiē einige 24
yubĭng Pfannkuchen 43
yuj Postamt 13
yupio Briefmarke 13
yuyŏng schwimmen 25
yŏngyuăn ewig 39
yŏu haben 14
yŏu shhou manchmal 18
yŏu shr 17
yŏu yīdiănr ein bisschen 43
yŏu ysi interessant 20
yŏude manche 34
yŏuhăo freundlich 23
yŏukng Zeit haben 19
yŏumng berhmt 26
yŏuy Freundschaft 27
yŏuyŏngch Schwimmbad 17
yŏuzhzhĕ shjngchng Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg 26
yng benutzen 11
yu wieder 27
yobian rechts (von) 22
y Fisch 25
ykui glcklich 39
Regen 33
yŭfă Grammatik 15
yŭsăn Regenschirm 11
yŭyn Sprache 31
yŭyī Regenmantel 37
y Jade 36
ybo vorhersagen 33
yndng sich bewegen 28
yndnghu Sportfest 40
yndngyun Sportler 40
yunln Gartenanlage 44
yunxiāo Reismehlkle 43
yunxiāoji chinesisches Laternenfest 48
yuăn weit 30
yuănfāng Ferne 39
yuny wollen 29
yunzi Hof 47
yuēhu sich verabreden 20
yu Mond 20
yulănsh Lesesaal 15
znmen wir 38
zzh Zeitschrift 11
zăo Morgen 26
zăocān Frhstck 17
zăofn Frhstck 28
zăosh Dattelpalme 47
zi sich (an einem Ort) befinden 7
zi wieder 25
zi ne 23
zijin auf Wiedersehen 11
zĕnme wie? 38
zĕnmeyng wie? 19
zhāng Zhleinheitswort fr Gegenstnde mit flacher Oberflche 16
zhāodihu Empfang 27
zh gāo Krapfen 43
zhoj sorgen 35
zhănggu Ladenbesitzer 49
zhăo suchen 16
zhăoqin Rckgeld herausgeben 36
zhn stehen 29
zhnxin besetzt 23
zhopin Foto 21
zhoxing fotografieren 29
zhoxingjī Kamera 41
zhe Partikel 34
zhēn wahr 20
zhēn Nadel 46
zhēngu kostbar 45
zhēntn Detektiv 23
zhēntnpiān 23
zhĕnglĭ aufrumen 22
zhĕngq ordentlich 25
zh dieser 4
zhlĭ 19
zhme so 42
zhng verdienen 35
zhngchng regulr 32
zhngqu richtig 49
zhngzi gerade (temporal) 23
zhr hier 7
zhyng so 32
zhī Ast 19
zhī Attributivpartikel 43
zhī Zhleinheitswort fr Tiere 36
zhīdao wissen 20
zhīshi Wissen 32
zhyun Mitarbeiter 14
zhĭ zeigen 34
zhĭ Papier 5
zhĭ nur 36
zhĭyŏu nur 44
zhling Qualitt 36
zhōng gleichzeitig 17
zhōngdiăn Endstation 38
zhōngfn 17
zhōngjiān zwischen 22
zhōngsh chinesischer Stil 37
zhōngwŭ Mittag 17
zhōu Reisbrei 43
zhōudo aufmerksam 41
zhōunin Jahrestag 50
zhŏng 20
zhng schwer 42
zhng pflanzen 36
zhū Baumwolle 47
zhzi Bambus 45
zhŭnbi vorbereiten 25
zhŭrn Direktor 39
zhŭx Vorsitzender 40
zhŭxti Podium 40
zh leben 10
zh wnschen 20
zhh Gratulation 20
zhy achten auf 29
zhyun im Krankenhaus liegen 46
zhuā festnehmen 49
zhuāny Fachrichtung 35
zhuōzi Tisch 22
z Wort 15
zjĭ selbst 24
zxngchē Fahrrad 36
zŏng immer 22
zŏngjī Telefonzentrale 23
zŏnglĭ Kanzler 50
zŏngsh immer 22
zŏu gehen 17
zŏu zhē q 17
zqi Fuball 28
zqisi 28
zuĭ Mund 32
zu am sten 33
zuhu als letztes 50
zujn krzlich 32
zutiān gestern 28
zuŏbian auf der linken Seite 22
zu sitzen 10
zu tun 19
zu Sitzplatz 44
zu machen 14
zu chē q 17
zujiā Autor 26
zupĭn Kunstwerk 49
zuwi Sitzplatz 16

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Impressum | Datenschutz