Han Trainer Practical Chinese Reader Edition word list

Han Trainer Pro, Han Trainer Pocket and Han Trainer Digital Flashcards contain all words listed here.

Han Trainer Flashcards only contain learning cards for words from volume 1 (lessons 1-30). Lessons 31-50 available upon request.

Pinyin Main translation (en) Lesson
...zhīyī one of 49
Ānn Anna 1
Bilnd brandy 27
Bĕihăi the Northern Sea 32
Bĕijīng Beijing 18
Bĕijīng Dngwyun Beijing Zoo 45
Bĕijīng Yŭyn Xuyun Beijing Languages Institute 31
Bĭd Peter 2
Bĭlĭ Billy 25
Blăng Brown 21
Chngchng the Great Wall of China 7
Chngjiāng Yangtse River 7
Choxiăn North Korea 9
Chn Y Chen Yi 33
Chng Zhēn emperor Chongzhen 41
D N Y Tanja 44
Dnotiāngōng The Monkey Creates Havoc in Heaven 32
Dyngzhōu Oceania 7
Dgu Germany 6
Dy German (language) 12
Dīng Yn Ding Yun 9
Făgu France 6
Făyŭ French (language) 12
Fēizhōu Africa 7
Fchng Mn Fucheng Men 47
Gāngtiĕ Xuyun The Beijing Iron and Steel Engineering Institute 38
Gŭbō Gubo 1
Guăngzhōu Guangzhou 44
Guō Mru Guo Moruo 26
Hnsī Hans 1
Hnyŭ Chinese 6
Hnz Chinese character 15
HngH Honghu Lake 26
Hungh Yellow River 7
Jĭng Shān Jing Shan 41
Jĭngdzhn Jingdezhen 36
Jĭngshān Gōngyun Jingshan Park 41
Jiāngxī Jiangxi Province 36
Kĕkŏu Kĕl Coca Cola 19
Kūnmng H Kunming Lake 44
Lăo Shĕ Lao She 49
Li 27
Lĭ Z Chng Li Zicheng 41
Lĭpng Li Ping 9
L L Li Li 45
Lŭ Xn Lu Xun 26
Lutuo Xing zi Luotuo Xiangzi 49
Mo zhŭx chairman Mao 42
Motijiŭ Mao Tai 27
Mălĭ Mali 6
Mĕigu U.S.A 6
Mlhuā Jasmine flower 21
Nnjīng Nanjing 34
Nnmĕizhōu South America 7
Nny South Asia 45
Ōuzhōu Europe 7
Plnkă Palanka 1
Pngānlĭ Pinganli 38
Q Bish Qi Baishi 36
Rnmn Rbo the People's Daily 23
Rnmn Yīngxing Jninbēi Monument to the People's Heroes 42
Rbĕn Japan 6
Sāngu Yăny Romance of Three Kingdoms 44
Sānlĭh a street in Beijing 38
Sānlĭtn a street in Beijing 38
Shnghăi Shanghai 7
Shīmt Schmidt 21
Tng Shān Tang Shan 36
Tng Yĕ Teng Ye 47
Tiān'ānmn Tiananmen 34
Tiān'ānmn Guăngchăng Tiananmen square 41
Tuōmăsī Thomas 17
Wāndu Zho Wandou Zhao 43
Wng Shūwn Wang Shuwen 24
Wn Shu Shān Longevity Hill 44
Xīsāntio Xisantiao 47
Xiāng Shān Fragrance Hill 33
Xiăo Dōng Xiao Dong 42
Xiăo Hng Xiao Hong 42
Xiăo Ln Xiao Lan 39
Yngyang Yangyang 48
Yzhōu Asia 45
Yīnggē Inge 14
Yīnggu Britain 6
Yīngwn English 15
Yīngyŭ English 12
Yhyun Summer Palace 33
Zhāng Huguāng Zhang Huaguang 31
Zhāng Humng Zhang Huaming 41
Zho Zhao 31
Zhōnggu China 6
Zhōnggu Lshĭ Bwguăn Museum of Chinese History 42
Zhōnggu Mĕishguăn national art gallery 50
Zhōnggu Mnhng CAAC 29
Zhōnggu rn Chinese 6
Zhōngshānzhuāng Chinese tunic suit 37
Zhōngwn Chinese 15
Zhōu Enli Zhou Enlai 50
Zhōu zŏnglĭ permier Zhou 50
a modal particle 13
āy aunt 39
ah! 13
i love 45
arn spouse 14
ba particle 6
eight 11
bān to move 42
bān class 15
bāng to help 22
bāngzh assistance 22
bāo to wrap 25
bāoguŏ parcel 34
bi white 16
bijiŭ schnaps 19
bo thin 36
to hold 22
quantifier 22
băi hundred 33
băi to put 48
băihudlu department store 36
băoch to keep 40
bba father 4
binin wish somebody a Happy New Year 48
bn to deal with 28
bn half 17
bngōngsh office 47
bnzu accompaniment 21
bo to inform 5
boshng in the newspaper 23
bozhĭ newspaper 15
bozh firecracker 48
bēi cup 19
bĕibiān north 38
bĕn original 15
bĕnsh local 34
bĕnzi note book 11
bi by 49
to force 49
bīnggner ice-lolly 42
bīngxi ice skates 28
bzi nose 32
pen 5
to compare 28
bĭjio to compare 25
bĭng cake 19
bĭsi match 40
bng ill 27
bngfng ward 46
bngrn a patient 46
by to graduate 44
biān side 44
biăo surface 17
bin allover 32
bi don't 19
bide other 43
birn other people 36
b kq my pleasure 7
bcu not bad 19
bdn rqiĕ not only, but also 49
bxi you are welcome 11
byng need not 31
b not 3
b cotton cloth 37
b section 18
b găndāng You flatter me. 15
bhăoysi to feel embarrassed 39
bxi cloth shoes 37
cānguān to visit 23
cānjiā to join 20
cāntīng restaurant 22
cānzn counselor 27
cāochăng playground 40
ci just 41
cipn judgment 28
căiq colored flag 40
căo grass 44
ci vegetable 27
cidān menu 43
cng layer 10
csuŏ toilet 10
ch tea 8
chguăn teahouse 19
chh teapot 36
chj tea set 36
chng long 31
chng constantly 12
chng to taste 27
chngduăn length 37
chnglng long corridor 44
chwăn teacup 36
ch to be missing 17
chng to sing 19
chng gē to sing 21
chngpin disc 19
chē vehicle 5
chējiān workshop 39
chng to become 47
chng city 15
chnggōng to succeed 49
chngjī result 35
chngyŭ idiom 26
chngzu to sit 29
chnshān shirt 16
chī to eat 17
chī fn to eat 18
chĭ ruler 5
chuzi silk fabric 37
chū out 41
chū prefix 48
chūchāi to be away on official business 44
chūfā to depart 23
chūnji Spring Festival 48
chūnlin Spring Festival couplets 48
chūntiān spring 29
chūyun to leave hospital 47
chūzūqchē taxi 38
chfng kitchen 22
chle yĭwi except for 47
chxī New Year's Eve 48
chuān to pass through 16
chuān măl to cross 43
chuānghu window 22
chuāngkŏu window 34
chun ship 29
chung bed 18
c word 24
cdiăn dictionary 11
cq china 36
c times 31
cōngming intelligent 39
cng from 16
cngli to come from 17
cnchēch parking lot 43
cu wrong 19
cuw mistake 47
dān single 34
dāng equal 26
dāngxīn to be careful 43
to hit 23
dă dinhu to call somebody (on the phone) 23
dăcule to have dialed the wrong number 23
dăkāi to open 50
dăp to break 40
dăqun to perform shadowboxing 40
dăsăo to clean up 48
dăzhēn to have an injection 46
d big 16
dbin stool 46
di to wear 45
di bag 48
di to take 38
dibiăo delegate 23
difu doctor 5
djiā everyone 27
dngāo cake 19
dning aunt 38
dnsh but 39
do to reach 24
dshēng loud 34
dshĭ ambassador 27
dshĭguăn embassy 27
dxu university 31
dye uncle 38
dyī overcoat 16
dabiăotun delegation 23
de particle 5
de particle 25
de particle 34
de shhu while 20
dēng lamp 34
dēng to print 23
dēngji Lantern Festival 48
dēnglong lantern 48
d bng to fall sick 32
dĕng to wait 17
dĭng measure word 28
d ordinal 31
ddi younger brother 3
dfāng place 32
dng to subscribe to 36
dngzu to have something made to order 37
dtiĕ subway 38
dt map 7
dzhĭ address 20
diăn drop 13
diănxīn snack 19
diănxng typical 42
din store 43
dinbo telegram 34
dinchē trolley bus 38
dinhu telephone 11
dinsh television 23
dinyĭng movie 17
dinyĭngyun cinema 17
dio to fish 25
dio to hang 41
dioy to go fishing 25
diū to lose 41
dōng east 28
dōngbiān east 38
dōngtiān winter 28
dōngxi thing 30
dōu all 3
dŏng to understand 24
dng to move 42
dngw animal 45
dngwyun zoo 45
dufu bean curd 43
dchng solo 49
d degree 33
dji to spend one's holidays 44
duăn short 37
dunlin to do physical training 24
du correct 13
du team 28
du buqĭ sorry 20
dumin the opposite 19
duxing boyfriend 44
duō many 18
duōme so much 44
duōshăo how much 10
rzi son 21
ĕrduo ear 32
hungry 43
r two 10
fāzhăn to develop 36
fāngbin convenient 42
fāngxing direction 38
fāngzi house 22
fāny translator 26
fāshāo fever 46
fngjiān room 10
făngwn to visit 23
fn meal 18
fng to put 34
fng xīn to be at ease 29
fngbozh to let off firecrackers 48
fngji to have a holiday 35
fnguăn restaurant 43
fēichng extremely 20
fēijī airplane 28
fēn minute 17
fēnbi to part 29
fēng seal 34
fēng wind 33
fēngf rich 47
fēngjĭng scenery 44
fēngs custom 48
fēngwi local flavor 43
fēnjī extension (number) 23
fēnzhōng minute 28
fi loose-fitting 37
fi lung 32
fiyn pneumonia 32
fūren lady 27
f measure word for textiles or pictures 44
fw to serve 19
fwyun waiter 19
fŭdăo to coach 20
fx to review 23
gān dry 42
gān liver 32
gānbēi to drink a toast 27
gāng just 38
gāngci just now 23
gānjng neat 21
gāo high 37
gāoxng happy 20
găi to correct 47
găndng to move 49
gănmo to catch a cold 46
gănxiăng impression 47
gănxi to thank 20
gir cover 42
gn to do 23
gosu to tell 14
to sing 18
gēge elder brother 3
gēj opera 26
gēn with 17
gēn yīqĭ together with 17
gēqŭ song 21
gēr song 19
gĕi to give 14
g quantifier for persons 15
g each 43
gng even 21
gzi stature 32
gōngchăng factory 23
gōngchngshī engineer 14
gōngd construction site 42
gōngfēn centimeter 37
gōnggng public 38
gōnggngqchē bus 38
gōnghxīnxĭ Happy New Year 48
gōngjīn kilogram 42
gōngpng fair 28
gōngrn worker 23
gōngsī company 1
gōngyun park 28
gōngzu work 14
gōu to mark 43
gūniang girl 21
ancient 33
gŭdiăn classical 19
gŭzhăng to applaud 40
ggōng the Imperial Palace 41
gjū former residence 47
gk customer 43
gshi story 38
gwn adviser 42
guāfng windy 33
guān to close 39
guānxīn to care for 39
guānzhng audience 40
guăiwān to turn a corner 38
guăngbō to broadcast 29
guăngbōsh broadcasting room 41
guăngbōyun radio announcer 41
guăngchăng square 41
gu to hang up 34
guho to register 34
guhozhng register card 46
gu expensive 9
guti counter 34
guxng what's your name 9
gu country 6
guj international 31
gujiā country 30
gu to cross 21
hi still 11
hish or 19
hizi child 14
hngkōng airmail 34
hnji winter vacation 35
hăi sea 42
hăn to shout 44
hăo good 1
hăochī delicious 43
hăokn good-looking 20
hăole It's alright! 22
hăotīng euphonious 21
ho date 10
homă number 23
to drink 8
hēi black 16
hēin dark 49
h river 25
h and 13
hchng chorus 49
hng horizontal 27
hsh suitable 37
hĕn very 2
hng red 19
hngch black tea 19
hnglin red lotus 50
hnglǜdēng traffic lights 38
hngy red autumnal leaves 33
hu thick 36
hubian back 22
huli later 45
hūrn suddenly 28
h lake 44
h kettle 36
htng lane 38
hshi nurse 46
hxiāng each other 15
hzho passport 31
huā flower 19
huāch scented tea 19
huānyng welcome 8
huār flower 21
huāyun garden 22
hubīng skate 28
hubiăo marble pillar 42
huinin to think of 47
hun to return 11
hung yellow 48
hungd emperor 41
huqio overseas Chinese 31
huxuĕ skiing 28
hu to paint 26
hu talk 31
hubo pictorial 11
hui bad 39
huj spoken drama 49
hun to change 38
hur picture 26
hushtiānz to ruin the effect by adding s.th. superfluous 36
huzhăn art exhibition 50
huī grey 37
huīf to recover 47
hu to return 17
hud to answer 24
hu meeting 26
hu to live 47
hur work 42
huŏchē train 24
huŏchēzhn railway station 30
huŏtuĭ ham 25
hu goods 36
hu or 18
huzhĕ or 26
jīchăng airport 29
jīdn hen's egg 25
jīdng excited 40
jīhu chance 35
jīngj Beijing opera 16
jīnglĭ manager 14
jīnnin this year 20
jīntiān today 20
jle extremely 40
jtun bloc 14
how many 10
crowded 41
jĭn tight 29
jĭnzhāng nervous 23
j to send 34
j mark 33
j to remember 39
j to tie (with a knot) 15
jl record 40
jn to enter 8
jn near 44
jnb progress 29
jngtu camera lens 42
jngzi mirror 44
jnin to commemorate 47
jnli to come in 26
jiā family 14
jiān measure word 47
jiāo to pay 37
jiāshēn to deepen 26
jiănch to check 32
jiăng to speak 38
jiăngjiĕ to explain 47
jiăngjiĕyun guide 41
jiăngzhung certificate of merit 42
jiănpŭ simple and unadorned 47
jiăo foot 36
jiăozi dumpling 25
jin to see 29
jin quantifier for pieces of clothes 16
jinkāng fitness 20
jinmin to meet each other 29
jinsh to construct 31
jinzh building 41
jio to call 9
jio to teach 25
jiolin instructor 25
jiosh classroom 15
jioshu professor 13
jiqī vacation 35
jiqin price 36
jiē to pick up 23
jiē street 38
jiē dinhu to receive a call 23
jiēdo road 39
jiērn to meet somebody 23
ji festival 48
jihūn to marry 14
jim program 23
jir festival 48
jiĕ to separate 46
jiĕfng to liberate 36
jiĕjie older sister 14
ji to borrow 15
jisho introduction 13
jiŭ alcoholic drink 27
jiŭ nine 11
jiŭguăn pub 19
ji just 26
ji old 16
jzi tangerine 19
jzishuĭ orangeade 19
j sentence 39
jchăng theatre 16
ju to disappear 33
jude to feel 29
judng to decide 44
kāfēi coffee 8
kāfēiguăn cafe 17
kāi to open 20
kāichē to drive a car 23
kāihuār to blossom 33
kāihu to hold a meeting 31
kāishĭ to begin 27
kāixu beginning of a new semester 35
kāiyăn to begin 49
kăo to test 35
kăosh examination 35
kn to watch 7
kn dinsh to watch television 23
knbng to visit a doctor 32
knjin to see 23
knshū to read a book 12
department 46
ksou cough 46
thirst 43
kĕi lovely 45
kĕnng may 46
kĕsh but 19
kĕxio ridiculous 42
kĕyĭ can 21
k quarter 17
k class 17
kqi polite 8
kren guest 39
ktīng parlor 22
kwn lesson text 23
kōng empty 20
kŏuyŭ spoken language 15
kngr spare time 20
to cry 30
kzi trousers 16
kuān wide 42
kui piece 19
kui fast 25
kuil happy 20
kuizi chopsticks 27
kungqunshuĭ mineral water 25
to pull 31
li to come 13
lido to arrive 21
ln blue 16
lnhuā orchid 50
lnqi basketball 28
lodng labor 49
lăngd to read aloud 18
lăo old 31
lăohŭ tiger 47
lăojfl zhziqiānlĭ an old steed in the stable still aspires to gallop a thousand li 39
lăolao grandmother 46
lăoshī teacher 6
le particle 13
lĕng cold 33
li tired 43
l from 30
lkāi to leave 29
lng zero 10
lngqin change 36
lnjū neighbor 39
lnm to copy (a model of calligraphy or painting etc) 50
lĭbian inside 22
lĭtng assembly hall 42
lĭw gift 21
lĭxiăng ideal 26
l to stand 33
lhai serious 46
lk immediately 46
lshĭ history 20
lyng to utilize 35
lin...yĕ even 49
ling to measure 16
lingkuai to cool 33
lingshi grain 48
linhuān to celebrate 26
liotiān to chat 19
liă two 26
liăng two 16
liăojiĕ to understand 26
ling bright 43
ling quantifier for land vehicles 21
linx to exercise 24
liozi material 37
li to remain 39
lil fluent 25
lixushēng a student who studies abroad 9
liyn to leave a message 47
liynb visitor's book 47
li six 11
lngdōng midwinter 33
lu floor 10
lushng upstairs 27
l road 17
lkŏu crossing 38
lyīn recording 31
lyīnjī recorder 46
lǚguăn inn 41
lǚxng to travel 29
green 16
lǜch green tea 19
lǜdēng green light 43
ma particle 2
māma mother 4
mfan bother 48
mng busy 3
mo hair 36
moyī sweater 37
horse 38
măi to buy 13
măl road 38
mi to sell 49
mn slow 25
moy trade 44
mozi hat 28
mi no 14
mi guānxi no problem 20
mihuā plum blossom 33
miyŏu to have not 23
mn door 20
mn pluralsuffix for persons 3
mnkŏu doorway 41
mĕi beauty 20
mĕi every 18
mimei younger sister 14
mng name 40
mngē folk song 19
mngnin next year 20
mngtiān tomorrow 23
mngxnpin postcard 34
mngzi name 9
mnhng civil aviation 29
mnyu music 49
minăo cotton-padded jacket 37
miăo second 40
minbāo bread 25
minr cover 37
mtuōchē motorcycle 41
mjng sunglasses 45
mŭqīn mother 44
n to take 32
nn male 13
nn degree of difficulty 24
nnbiān south 38
nngu sad 29
nnpngyŏu boyfriend 13
nnyunbĕizh to act in a way that defeats one's purpose 38
nnzĭ man 40
which 6
năilo cheese 25
năiyu cream 19
năli it is nothing 25
năr where 7
n that 5
nme so 19
nr there 7
ne and 2
nng can 21
nikē internal medicine department 32
nn you 8
you 1
nĭ hăo hello 1
nĭmen you 3
nin year 20
ninhur New Year picture 48
ninqīng young 21
ninyfn new year's eve family dinner 48
nin to read 24
nimă oxen and horses 47
ninăi milk (of a cow) 8
nngcūn rural areas 24
nngmn farmer 24
nŭl effort 29
nuănhuo warm 33
nvpngyŏu girl friend 12
female 12
nǚ'er daughter 21
nǚgāoyīn sopran 49
nǚsh lady 9
p to creep 44
pidu to line up 38
piqi volleyball 28
pizi plate 34
pngbiān side 22
pnghung anxious 47
păo to run 38
p to fear 33
png fat 37
piyăng to foster 47
pngyou friend 4
pīngpāngqi table tennis 28
pjiŭ beer 8
png bottle 19
png'ān safety 29
pngfāngmĭ square meter 42
pngguŏ apple 19
pngxn ordinary mail 34
piān chapter 47
pinyi cheap 36
pin slice 46
pio ticket 16
pioliang pretty 21
ptojiŭ wine 19
ptao grape 19
seven 11
qīn'i dear 48
qīn'i de dear 20
qīng green 44
qīngchu clear 25
qīngnin youth 47
qīnqi cordial 43
q to ride 37
qgui strange 35
qng fine 33
qngkung condition 35
qpo Chinese style frock 37
qzi flag 40
to raise 18
qĭ chung to get up 17
qĭfēi to take off 29
qĭng to request 7
qĭngwn may I ask 9
q rn to get someone angry 28
qchē car 29
qiān thousand 42
qiānzhng visa 28
qiāo to knock 33
qin money 35
qinbian the front 22
qing wall 34
qio bridge 44
qiăokl chocolate 19
qiūtiān autumn 29
qi ball 28
qūf to submit 33
qnzhng people 47
qnzi skirt 16
q to go 12
qnin last year 20
qun whole 48
rnhu then 28
rng to let 19
rn person 6
rnmn people 26
rnmn dhutng great hall of the people 42
rnw figure 44
r hot 33
rli warm 40
rnshi to know 12
rnzhēn conscientious 24
rqng cordial 30
r day 20
rj diary 25
rngy easy 26
sān three 10
săo to sweep 48
si to compete 28
shā to kill 49
shān mountain 41
shāngdin shop 13
shăo less 15
shng above 29
shng bān to go to work 17
shng k to attend 17
shng q to go to 17
shngbian over 22
shngc previous 37
shngwŭ forenoon 17
shngyī upper outer garment 16
shēng life 44
shēngchăn to produce 36
shēngc new word 15
shēnghu life 44
shēngmng life 32
shēngr birthday 20
shēntĭ body 29
shi who 5
shi de whose 5
shnme what 7
shhu society 49
shhuzhŭy socialism 31
shji to design 47
shngdnji Christmas day 21
shī poetry 33
shīfu master 39
shīgē poetry 26
shīzi lion 42
sh ten 11
shhou time 18
shjiān time 31
shtng dining hall 17
shtou stone 42
shxin to realize 31
shynsh laboratory 15
shĭzhĕ emissary 45
sh city 34
sh affair 17
sh to be 4
sh to try 27
shji world 7
shma really 19
shr business 17
shsh to pass away 50
shōu to receive 34
shōuj receipt 34
shōushi to put in order 48
shōuyīnjī radio 34
shŏu hand 39
shŏu head 33
shŏu quantifier 21
shŏudū capital 31
shŏudū guj jīchăng the Capital International Airport, Beijing 31
shŏudū jchăng capital theatre 49
shŏux formality 31
shu thin 37
shuhuyun shop assistant 36
shupioch ticket office 41
shupioyun conductor 38
shū book 5
shū to lose 28
shūdin bookstore 14
shūfng study room 22
shūfu comfortable 46
shūji bookshelf 39
shūshu uncle 39
shŭji summer holidays 35
sh bunch 21
sh tree 33
shuāng pair 27
shuĭ water 19
shujio to go to bed 18
shuō to say 13
shuōmngshū synopsis 49
sījī driver 41
to die 41
s four 10
sng to give (as a present) 20
sngxng to see someone off 29
ssh dormitory 10
sun to calculate 28
suīrn though 39
su year 20
sushu age 21
suŏyĭ so 29
he 3
she 5
it 44
tāmen they 3
tāmen they 45
tāmen they 3
tāng soup 25
tn to talk 20
tng sugar 29
tower 44
tăng to lie 46
ti too 16
tijqun a kind of traditional chinese shadowboxing 40
titi wife 8
tiyng sun 44
tnqīn to go home 44
to quantifier 22
tng ache 46
tbi special 23
to kick 28
tīng to hear 19
tīngshuō it is said that 41
t to suggest 43
tgāo to raise 36
tng to stop 25
tngzi pavilion 41
tĭngl to stand erect 50
tĭwēn temperature 46
tĭychăng stadium 28
tiān sky 18
tiānq weather 31
tin sweet 19
tin to fill up 32
tio strip 16
tiozi stripes 39
tio to jump 44
tiowŭ to dance 21
tiē to paste 48
tngxu classmate 20
tngzh comrade 9
tu head 45
tufa hair 32
tush to look through 32
tpin picture 34
tshūguăn library 15
tzi rabbit 48
tunj to reunite 48
tuī to push 43
tuĭ leg 45
tuxiū retirement 39
wānduzhōu pea gruel 43
wn to finish 39
wnchng to complete 42
wng king 8
wnr to play 23
wăn bowl 25
wăn evening 25
wănfn supper 26
wăng to go 38
wăngqi tennis 28
wănshang evening 16
wibian outside 22
wigu foreign country 21
wiyŭ foreign language 9
wn ten thousand 27
wng to forget 29
wzi socks 37
wēixio smile 50
wnhu culture 27
wnxu literature 26
wnxujiā writer 47
wnzhāng writings 47
wĕiba tail 47
wĕid great 47
wi stomach 32
wi for 27
wi hello 13
wi location 25
wi gānbēi to toast to 27
wi shnme why 34
wido taste 27
wn to ask 9
wnt problem 18
I 2
wŏ yī g rn me alone 22
wŏmen we 3
wsh bedroom 22
wūzi room 48
five 10
wŭdăo dance 49
wŭfn lunch 28
wŭguān military attache 27
wŭhu dance 20
w fog 33
xībian west 38
xīn heart 30
xīn new 15
xīngqī week 20
xīngqīr Sunday 19
xīngqīwŭ Friday 20
xīnkŭ hard 31
xīnnin new year 21
xīnwn news 23
xīnzng heart 32
xīwng wish 31
xīyān to smoke 8
xīyĭn to attract 49
xīzhuāng business suit 37
xgun custom 33
xnglĭ luggage 28
to wash 22
xĭhuan to like 19
xĭzăo to take a bath 22
xĭzăojiān bathroom 22
xĭzhopin to develop 42
x department 15
xn to believe 14
xnfēng envelope 34
xng familyname 9
xngmng name 34
xngrn almond 43
xngrn dufu almond junket 43
xnxiāng letterbox 34
xiān before 32
xiāngbīnjiŭ champagne 27
xiāngjiāo banana 19
xiāngzi suitcase 28
xiānsheng Mister 8
xiāoxī information 23
xiăng to think 13
xiăngjiā homesick 14
xiăo small 22
xiăochī snack 43
xiăochīdin snack-bar 43
xiăojiĕ Miss 8
xiăoshēng in a low voice 46
xiăosh hour 31
xiăoshuō novel 26
xiăotqn violin 31
xiăoxushēng pupil 27
xi down 38
xi bān to go off work 17
xi k class is over 17
xibian below 22
xil traditional Chinese calendar 48
xindi modern 19
xindihu to modernize 31
xing elephant 21
xing likeness 21
xing to lead 14
xingdăo guide 41
xinzi now 11
xio smile 30
xitiān summer 29
xiwŭ afternoon 17
xixīngqī next week 37
xiyŭ to rain 33
xiē some 24
xi shoe 28
xiĕ to write 14
xixie thank you 8
xingmāo panda 45
xingmāoguăn panda fostering site 45
xiū to build 38
xiūjin to build 42
xiūxi to rest 18
xŭduō many 15
xuănjŭ election 39
xu study 9
xuqī term 25
xusheng student 9
xux to study 9
xuxio school 19
xuyun college 9
xuĕ snow 33
xu blood 32
xuyā blood pressure 32
ynjiū to research 26
yns color 37
yăn to perform 49
yănchū performance 49
yănjing eye 32
yănyun actor 49
yngzi manner 45
yo to want 11
yo medicine 46
yobu or 37
yofāng prescription 46
yojshī druggist 46
yoshi if 41
yye grandpa 42
also 2
yĕcăo weed 47
y page 50
yzi leaf 33
one 10
yī...ji as soon as 39
yīdiănr a little 25
yīfu clothing 37
yīgu wardrobe 39
yīl png'ān Have a good trip 29
yīm first secretary 27
yīnggāi should 26
yīntiān cloudy day 33
yīnwi because 48
yīnyu music 18
yīnyuhu concert 20
yītiān one day 24
yīwsuŏ hospital 32
yīyun hospital 10
y hur a little while 17
ychăn heritage 47
ydng certainly 20
ygng in all 36
yng to win 28
yngchūnhuā winter jasmine 50
yngy open 34
yngyyun clerk 34
ynhng bank 14
yxir a little while 11
yyng same 37
yĭhu later on 17
yĭjing already 31
yĭqin before 17
yĭzi chair 22
yjin opinion 43
yqĭ together 17
ysh art 42
yshjiā artist 49
ysī meaning 39
yxiē some 24
yubĭng fried pancake 43
yuj post office 13
yupio postage stamp 13
yuyŏng to swim 25
yŏngyuăn forever 39
yŏu to have 14
yŏu shhou sometimes 18
yŏu shr to have something to do 17
yŏu yīdiănr a bit 43
yŏu ysi interesting 20
yŏude some 34
yŏuhăo friendly 23
yŏukng to have time 19
yŏumng famous 26
yŏuy friendship 27
yŏuyŏngch swimming pool 17
yŏuzhzhĕ shjngchng where there's a will there's a way 26
yng to use 11
yu again 27
yobian (to the) right 22
y fish 25
ykui cheerful 39
rain 33
yŭfă grammar 15
yŭsăn umbrella 11
yŭyn language 31
yŭyī raincoat 37
y jade 36
ybo to forecast 33
yndng sport 28
yndnghu sports meeting 40
yndngyun sportsman 40
yunln gardens 44
yunxiāo sweet dumplings made of glutinous rice flour 43
yunxiāoji Lantern Festival 48
yuăn far 30
yuănfāng distant place 39
yuny to be willing 29
yunzi courtyard 47
yuēhu appointment 20
yu moon 20
yulănsh reading room 15
znmen we 38
zzh magazine 11
zăo morning 26
zăocān breakfast 17
zăofn breakfast 28
zăosh jujube tree 47
zi at 7
zi again 25
zi ne right now 23
zijin goodbye 11
zĕnme why 38
zĕnmeyng how 19
zhāng to spread 16
zhāodihu reception 27
zh gāo fried cake 43
zhoj to be anxious 35
zhănggu shopkeeper 49
zhăo to look for 16
zhăoqin to give change 36
zhn to stand 29
zhnxin the line is busy 23
zhopin photo 21
zhoxing to take a picture 29
zhoxingjī camera 41
zhe particle 34
zhēn true 20
zhēn needle 46
zhēngu precious 45
zhēntn detective 23
zhēntnpiān crime movie 23
zhĕnglĭ to clear up 22
zhĕngq tidy 25
zh this 4
zhlĭ here 19
zhme so 42
zhng to earn 35
zhngchng normal 32
zhngqu correct 49
zhngzi now 23
zhr here 7
zhyng so 32
zhī branch 19
zhī of 43
zhī classifier 36
zhīdao to know 20
zhīshi knowledge 32
zhyun office worker 14
zhĭ to indicate 34
zhĭ paper 5
zhĭ only 36
zhĭyŏu only 44
zhling quality 36
zhōng clock 17
zhōngdiăn terminal point 38
zhōngfn lunch 17
zhōngjiān between 22
zhōngsh Chinese style 37
zhōngwŭ noon 17
zhōu gruel 43
zhōudo thoughtful 41
zhōunin anniversary 50
zhŏng type 20
zhng heavy 42
zhng to plant 36
zhū trunk 47
zhzi bamboo 45
zhŭnbi to prepare 25
zhŭrn director 39
zhŭx chairman 40
zhŭxti rostrum 40
zh to live 10
zh to wish 20
zhh congratulation 20
zhy to pay attention to 29
zhyun to be in hospital 46
zhuā to arrest 49
zhuāny speciality 35
zhuōzi table 22
z word 15
zjĭ self 24
zxngchē bicycle 36
zŏng overall 22
zŏngjī switchboard 23
zŏnglĭ premier 50
zŏngsh always 22
zŏu to walk 17
zŏu zhē q to walk 17
zqi football 28
zqisi football game 28
zuĭ mouth 32
zu most 33
zuhu last 50
zujn recently 32
zutiān yesterday 28
zuŏbian (to the) left 22
zu to sit 10
zu to make 19
zu seat 44
zu to do 14
zu chē q to go by car 17
zujiā author 26
zupĭn production 49
zuwi seat 16

 

All content is protected under German and international copyright laws. imprint & contact information | privacy policy